Общо събрание

Общото събрание на Дружеството се състои от всички негови членове. То може да се замества от събрание на пълномощници, избрани по норма на представителство, определена в устава

(I) Общото събрание:
1. приема, изменя и допълва устава;
2. определя броя на членовете на управителния и ги избира;
3. одобрява отчета на управителния съвет за годишната дейност, баланса и разпределението на фондовете;
4. избира Председател на Дружеството
5. одобрява годишния счетоводен отчет на Дружеството;
6. взема решение за разпореждане с недвижимите имоти на Дружеството;
7. изключва членове;
8. взема решение за събиране на допълнителни и целеви парични вноски на членовете;
9. отменя решенията и действията на другите органи на Дружеството, които противоречат на закона или устава или са неправилни;

(II) Общото събрание обсъжда и взема решения по всички въпроси, свързани с Дружеството и нейната дейност, и когато законът или уставът не предвиждат изрично това.

(III) Събранието на пълномощниците има всички права на общото събрание.
(IV) Общото събрание се свиква:
1. редовно – веднъж в годината, на което се отчита дейността на Дружеството;
2. извънредно – по решение на управителния съвет, както и по искане на Председателя или на една трета от членовете на Дружеството или пълномощниците.

Управителен съвет

(I) Членовете на управителния съвет се избират измежду членовете на Дружеството.

(II) Управителният съвет се свиква на заседание от неговия председател най-малко веднъж в месеца.

Правомощия
(1) Управителният съвет изпълнява решенията на общото събрание и направлява дейността на Дружеството. Той осъществява и други функции, определени със закона и устава. За своята дейност управителният съвет се отчита пред общото събрание.
(2) Управителният съвет може да назначи директори и други ръководни лица, когато това е предвидено в устава. Функциите и правомощията на директорите или на други ръководни лица се уреждат в устава.
(3) Управителният съвет може да образува свои органи – комисии, съвети и други, които да подпомагат неговата дейност.
(4) утвърждава приемането на нови членове;
(5) взема решение за членуване и за прекратяване на членството в Дружествени съюзи и в търговски дружества;

Решенията на управителния съвет се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от членовете му, освен ако с устава се предвижда друго.
За заседанията на управителния съвет се води протокол, който се подписва от присъстващите на заседанието членове на управителния съвет.