Уважаеми сънародници,

На 19 септември 2019 г., на официална церемония в Националната асамблея на провинция Квебек, извънредният и пълномощен посланик на Република България в Канада г-жа Светлана Стойчева–Етрополски и министърът на международните отношения и франкофонията на Квебек г-жа Надин Жиро подписаха Споразумение за социална сигурност и Административно споразумение за неговото прилагане между Република България и провинция Квебек.

Подписваненето на двата документа финализира дългия преговорен процес, имащ за цел задълбочаване на нивото на сътрудничество, започнато с подписните през октомври 2012 г. в Отава Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада и Административна спогодба за нейното прилагане (в сила от 1 март 2014 г.).

На територията на провинция Квебек живее относително голяма за размерите на нашата страна българска общност, втората по големина в Канада. Затова отдавахме голямо значение на преговорите за сключване на Споразумението (и Административно споразумение за неговото прилагане), които Министерството на труда и социалната политика на Република България водeше с провинция Квебек.

С подписването на Споразумението се разширява особено важна област от договорната база, формираща правната рамка на двустранните отношения между България и Канада, а именно – пенсионното законодателство. То има за цел гарантиране на трудово-социалните права на българските граждани, пребиваващи на територията на провинция Квебек, на базата на прилагане на норми за еднакво третиране на гражданите на двете страни, пребиваващи на територията на България и провинция Квебек. Разпоредбите на споразумението ще позволят на работилите или работещи в провинцията български граждани, на които предстои пенсиониране, да се възползват от включените в обхвата му осигурителни права – запазване на придобитите пенсионни права на територията на едната държава и получаване на правото да упражняват тези права на територията на другата държава. Последното ще стане възможно след приключване на предвидените в националните законодателства процедури по влизане в сила на Споразумението. Съгласно българското законодателство то подлежи на ратификация.

По време на церемонията беше изразено удовлетворение от успешния завършек на двустранните преговори, довели до подписване на Споразумението в социалната област. В словото си посланик Стойчева-Етрополски подчерта успешното дългогодишно сътрудничество между Република България и провинция Квебек и благодари на преговорния екип за положените усилия и отлично партньорство. Тя отбеляза значението на споразумението за живеещите в Квебек българи, както и за развитие и задълбочаване на двустранните отношения с провинцията и за укрепване на връзките между хората. „Освен че гарантира социалните права на гражданите, то осигурява здрава основа за изграждане на силни бизнес връзки“, по думи на посланика. Министърът на международните отношения и франкофонията на Квебек г-жа Надин Жиро също отбеляза конструктивния диалог между представителите на правителствата на Република България и Квебек при работата по текстовете на споразумението. Посочи, че постигнатите договорености са от съществена важност и за двете страни, и сподели, че се надява подписаните документи да допринесат за развитието на приятелските отношения между България и провинцията и за задълбочаване на двустранните търговско-икономически връзки.

Допълнителна информация: Споразумението е разработено въз основа на общоприетите принципи и норми на международното право в областта на социалната сигурност. Заедно с влязлата в сила Спогодба с Канада, това Споразумение ще даде възможност лицата, работили в България и в Квебек, да реализират както пенсионни права, зависещи от пребиваване по федералното законодателство на Канада, така и пенсионни права, зависещи от вноски по квебекския пенсионен план. В персоналния обхват на Споразумението са включени всички лица, които са или са били подчинени на законодателството на една от двете договарящи се страни или които са придобили права по силата и на това законодателство. Материалният обхват е ограничен до пенсионното законодателство на договарящите страни по Споразумението. По отношение на Република България това е законодателството относно три вида пенсии от държавното обществено осигуряване: за осигурителен стаж и възраст, пенсиите за инвалидност поради общо заболяване и наследствените пенсии, получени от горепосочените пенсии; в материалния обхват попадат и свързаните с тези пенсии осигурителни вноски. По отношение на Квебек е обхванато законодателството относно пенсионния план на Квебек и съответните вноски.

Във връзка с приложимото право като общ принцип е възприето прилагането на правните разпоредби на държавата, на чиято територия лицето упражнява трудова дейност. Предвидени са изключения от това правило, например при командироване, по отношение на пътуващ персонал на транспортни предприятия, персонал на дипломатически и консулски представителства и др. Предвижда се взаимно зачитане на осигурителни периоди, завършени съгласно законодателствата на двете държави, като те се сумират за преценяване правото на обезщетения от видовете, включени в материалния обхват на Споразумението. Ще се зачитат и периоди, придобити преди влизане в сила на това споразумение.

Административното споразумение за изпълнение на Споразумението в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек е договор, който въвежда процедурни правила за прилагане на Споразумението. То определя компетентните институции и органите за връзка по Споразумението съобразно техните правомощия по националното законодателство. То влиза в сила едновременно със Споразумението в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек.