Консулски дни във Ванкувър

Bulgarian Consul
Консулът ще работи в следните дни:

Петък 4 април 2008 – 11:00 аm – 6:00 pm
Събота 5 април 2008 – 10:00 am – 6:00 pm
Неделя 6 април 2008 – 10:00 am – 6:00 pm

В „BLUE CAFE“ #140-6200 McKay Avenue, Burnaby, BC V5H 4L7.
Адреса се намира ето тук

Благодарим на Христо и Мария Попови за органзиране на тази среща
hrimio@yahoo.com
604-247-2280 (Христо и Мария)

Благодарим на Пламена Димитрова за подсигуреното помещение, а именно:
BLUE CAFE с адрес #140-6200 McKay Avenue, Burnaby, BC V5H 4L7.

Volunteers ще са необходими за осъществяване на пропускателен режим, т.е. ще се грижат за реда при консула, като му осигуряват по 1 човек или цяло семейство за обработване на документи.

Услугите ще се заплащат само в брой.

Ценоразпис на услугите в сила от 15 януари 2008 г. в съответствие с приетата нова Тарифа No 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи – Ценоразписa се намира ето тук.

Свободни часове за консула и актуална информация – http://forum.vanbg.com/viewtopic.php?t=935

Моля, уведомете тези, които се нуждаят от консулските услуги.
Официалната страница на консулството е: www.bgconsultor.com Консулът ще приема само снимки по образец – информация в www.bgconsultor.com. Заверки на преводи няма да се правят. Оригиналните бланки ЗАЯВЛЕНИЕ се носят от консула. Попълват се четливо по образеца, а подписът под снимката се полага пред него.
http://www.bgconsultor.com/consularinfo/bg_id/bg_id_documents.htm

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ:
1. Заявление – специална оригинална бланка, която се купува в Генералното консулство. Цена на бланката – 1 к.д.;
2. 3 ( три) броя цветни снимки: анфас, 3.5 х 4.5 см. на сив или светлосин фон, големина на лицето: между 2.5 и 3.5 см;
3. Паспортна такса, платима в брой;
4. Фотокопие от предишния паспорт – 2 (два) броя;
5. За лицата до 18 години – копие от акт за раждане – 2 (два) броя;
6. За лична карта освен горните документи – от т. 1 до т. 4, се изисква и копие от акта за раждане – 2 (два) бр.
7. За лицата, които са имали предишни (променени) имена – копие от документа, удостоверяващ настоящото име – удостоверение за брак, съд, решение за развод;
8. В случай, че паспортът е изгубен: фотокопие от български документ за самоличност със снимка – лична карта, паспорт или шофьорска книжка; декларация за обстоятелствата, довели до унищожаването, кражбата, изгубването или отнемането му.
9. В случай, че това е първи паспорт след 2000 г., се изисква и декларация за потвърждаване на самоличността, в която се посочват двама български граждани, които познават заявителя.
Ако е дете, то посочете следните данни
1. Имена /плюс имената на родителите/
2. Телефон за контакт /на родителя/
3. E-mail /на родителя/
4. Вид услуга /удължаване срока на паспорт, заявление за нов паспорт, заверка на документ и т.н./ съгласно услугите, които предлага българското консулство в Торонто.

Допълнителни изисквания:
1. Всички данни в заявлението се попълват на български език, четливо, с ръкопечатни букви с химикал, не с фулмастер или мастило;
2. В графите в които не се посочват данни се записва “не”;
3. Лицата до 14 години не полагат подпис;
4. При лицата до 18 години заявлението се подписва и от двамата родители в съответната графа.
5. В графата “Прилагам следните документи” не попълвайте т.1.“Квитанция No”
6. Всички подписи се полагат пред длъжностното лице в Генералното консулство.
Моля да обърнете внимание на изискванията – за размера на снимките например.

Важно: Документите се издават на името, под което лицето фигурира в база данни “Население”

ВНИМАНИЕ: С промените в Закона за български документи за самоличност в сила от 1 ноември 2007 г., бе преустановена практиката на приемане на документи за издаването на паспорт чрез упълномощено лице. Поради тази причина дипломатическите и консулски представителства вече не приемат и не оформят заявления и не заверяват пълномощни за издаване на паспорти чрез упълномощено лице.Българските граждани, притежаващи документи за самоличност, издадени от друга държава, са задължени в срок от 60 дни от придобиването им да уведомят писмено компетентните български органи.

ВАЖНО: Удължаване на срока на валидност на паспорт и изваждането на нов такъв с пълномощници вече е преустановено. Ако е изтекъл или ще изтече след няколко месеца се изважда нов паспорт.

Изисквания към снимките:
1. Снимките да са актуални, направени до 6 месеца преди датата на подаване на заявлението.
2. (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2005 г.) Снимките да са цветни.
Не се разрешават снимки, които са:
а) (изм. – ДВ, бр. 59 от 2005 г.) копирани със скенери или размножителни машини, изготвени по сух моментален способ и ретуширани снимки;
б) отпечатани на офсетова или друга полиграфична техника, на лазерни, мастилено-струйни, термотрансферни или други печатащи устройства, или са тип “кромалин”.
3. (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2005 г.) Снимките се изработват върху материал с гладка матова повърхност и дебелина между 0,12 и 0,20 мм.
Не се разрешават снимки, изработени върху гланцова и растерова хартия.
4. Снимките са с размери: височина 45 мм и широчина 35 мм.
Допуска се след обрязване на снимката размерите й да са с височина 47±2 мм и широчина 37±2 мм.
5. Височината на изобразеното лице върху снимката, измерено от долната част на брадата до върха на главата (вкл. и косата), да е между 25 и 35 мм.
6. Изобразеното лице в снимката да е фронтално (анфас), като главата на лицето е центрирана.
Не се приемат снимки, на които изобразените лица са с десен или ляв полуанфас.
7. Снимките да са направени без ракурс – оста на обектива да е хоризонтална и да се намира на височината на очите.
Не се приемат снимки с нисък ракурс (оста на обектива е под височината на очите) или с висок ракурс (оста на обектива е над височината на очите).
8. Фонът на снимките да е неутрален, светлосив-20 % сива плътност. Фонът може да варира между 15 и 25 % от сивата скала.
9. Осветяването на лицето върху снимките да е равномерно, без сенки, отблясъци и дефекти.
Не се приемат снимки с дефект “заешко око” в зениците или с контрово осветление.
10. Експонацията на снимките да е нормална.
Не се приемат преекспонирани и недоекспонирани снимки.
11. Цветността на снимката да е нормална, а цветовете-балансирани.
Не се приемат снимки в червеникав, синьо-зелен или жълтеникав нюанс.
12. Лицата върху снимките да са без шапки и забрадки.
Разрешават се снимки на лица с шапка или забрадка, ако се виждат двете уши и най-малко 1 см от косата на сниманото лице.
13. Лицата върху снимките да са без очила. Разрешават се снимки на лица с очила, ако те се носят постоянно.
14. Разрешават се снимки на лица с бради или мустаци, ако те се носят постоянно. При премахване на брадата или мустаците се прави нова снимка и се подменя документът за самоличност.
15. Разрешават се снимки на лица с перука, ако тя се носи постоянно.
16. (Нова – ДВ, бр. 59 от 2005 г.) Всички детайли от снимката на лицето трябва да са ясно видими и различими.
17. (Нова – ДВ, бр. 59 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 83 от 2006 г.) В пунктовете за приемане на заявления (РПУ, ОД “П”, СД “П” и ГД “ППООРП” – НС “П” – МВР), където има техническа възможност, може да се извършва цифрово заснемане на граждани, след което снимката се прехвърля по електронен път за по-нататъшна обработка.

В Crystal Mall, който се намира до BLUE Cafe има фотостудио ( Address: 4500 Kingsway Burnaby, BC V5H2A9; Store Number 2310 Photo Rainbow, тел. 604-432-1696, contact person Michelle or Luis, business hours: 11.00am. – 6.00pm всеки ден). Те са запознати с изискванията и миналата година там са се изготвяли снимки на тези, които били връщани от консула.
http://www.canpages.ca/page/BC/burnaby/rainbow-photo/1907748.html
Във фотото е оставено копие на изискванията за български документи. То се намира на втория етаж. Тук ще бъдат публикувани изискванията за снимките и ценоразписа за предлаганите услуги от Консулството в Торонто.